ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ
(бұдан әрі мәтін бойынша – шарт)

«BRAINSTORM EMEA (БРЕЙНСТОРМ ЕБВА)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН: 221040037744) осымен осы Шарттың талаптарында Клиенттермен (заңды тұлғалармен, дара кәсіпкерлермен және тауарды коммерциялық пайдалану мақсатында сатып алатын өзге де тұлғалармен) тауарларды сатып алу–сату шартын жасасу ниетін білдіреді.

Сатушыдан тауарларға тапсырыс бере отырып, тұлға төменде көрсетілген осы Офертаның шарттарымен келіседі.

Терминдер

- Тапсырыс беруші-сайтта https://auteltech.kz/  тапсырыстарды орналастыратын толық қабілетті жеке тұлға немесе заңды тұлға  немесе сатушының телефоны бойынша, не тауарды алушы ретінде көрсетілген, не сайттан https://auteltech.kz/ сатып алынған тауарларды пайдаланатын, тек кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында.

- Сатушы - "brainstorm EMEA (brainstorm EBVA)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН: 221040037744) – интернет–сайтта https://auteltech.kz/ ұсынылған тауарды сатады.

- Интернет–магазин – интернет–сайт, принадлежащий Продавцу, имеющий адрес в сети Интернет https://auteltech.kz/. Онда сатушы өз клиенттеріне тапсырыстарды рәсімдеу үшін ұсынатын тауарлар, сондай-ақ клиенттерге осы тапсырыстарды төлеу және жеткізу шарттары көрсетілген.

- Ұсыныс - сатушының кез келген жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға онымен Шартта қамтылған қолданыстағы шарттарда сатып алу– сату шартын (бұдан әрі – "шарт") жасасуға бағытталған жария ұсынысы.

- Акцепт -сайтта https://auteltech.kz/ тапсырыс берілген тауарға ақы төлеуді жүзеге асыруда көрсетілген Клиенттің осы Шарттың талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы.

- Тауар -бұл азаматтық айналымнан алынбаған және сайтта https://auteltech.kz/ сатуға ұсынылған материалдық әлемнің объектісі.

- Тапсырыс -Сайтта таңдалған тауарлар тізбесінің көрсетілген мекен-жайы бойынша жеткізілімге клиенттің тиісті түрде ресімделген сұранысы.

- Жеткізу қызметі -Тапсырыс берушіге тапсырыс беру кезінде Тапсырыс беруші таңдаған, клиенттерге тапсырыс беру бойынша қызмет көрсететін тұлға.

1. Жалпы ережелер

1.1. Қазақстан Республикасы АК 395-бабының 1-тармағына сәйкес бір немесе бірнеше нақты тұлғаға жасалған шарт жасасу туралы ұсыныс, егер ол жеткілікті түрде нақты болса және ұсыныс жасаған адамның оны қабылдаған (акцепт) жағдайда өзін байланысты деп санауға ниетін білдірсе, оферта деп танылады. Егер онда шарттың елеулі талаптары немесе оларды айқындау тәртібі көрсетілсе, ұсыныс жеткілікті айқындалған болып табылады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396 – бабына сәйкес акцепт-бұл оферта жіберілген адамның оны қабылдау туралы жауабы. Акцепт толық және сөзсіз болуы керек. Осы Шарттың акцепті бойынша іс-әрекеттер жасай отырып, Клиент сатушымен шарттық қатынастарға түсуге өзінің заңды құқығын растайды.

1.2. Шарт жасасуға толық және сөзсіз Келісім (Бұдан әрі – Акцепт) оның шарттарымен төлем енгізу арқылы білдірілген келісім болып табылады. Акцепт Клиент осы Шарттың барлық ережелерімен келісетінін және шарт жасасуға тең келетіндігін білдіреді.

1.3. Бұл құжат жария оферта болып табылады және төменде баяндалған шарттар қабылданған жағдайда, осы Оферта акцептін жүргізетін жеке тұлға сатушының тауарына ақы төлеуді немесе осы Шарттың талаптарына сәйкес тапсырысты қалыптастыруды жүзеге асырады. Клиенттің тауарға ақы төлеуі немесе Шарт талаптарын орындау бойынша өзге де іс-қимылдарды жүзеге асыруы Офертаның акцепті болып табылады, ол Офертада баяндалған талаптарда шарт жасасуға тең деп есептеледі.

1.4. Сайттан https://auteltech.kz/  сатып алынатын тауарларды  клиент кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін сатып алады. Бұл ретте жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғаның тауарға ақы төлеу фактісі клиенттің кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке, отбасылық қажеттіліктері үшін тауарды сатып алу фактісін растау болып табылмайды. Жеке тұлға қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпті сақтамай, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты жауапкершіліктің туындау қаупін дербес көтереді. Осыған байланысты тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама тараптардың қатынастарына қолданылмайды.

1.5. Сатушы осы Шартқа біржақты тәртіппен өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

1.6. Клиент тапсырысты Сатушының банктік шотына электрондық түрде, оның ішінде процессингтік жүйенің қорғалған беті арқылы немесе кеңседе сатушының кассасына төлемді өңдеу рәсімін пайдалана отырып төлеуді жүзеге асыра отырып, осы Шарттың талаптарымен келіседі.

2. Шарттың Мәні

2.1. Сатушы тауарды сатушының сайтында жарияланған тауардың қолданыстағы бағасына сәйкес клиентке беруге міндеттенеді, ал Клиент осы Шарттың талаптарына сәйкес тауарды қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

2.2. Осы Шарт тауарды Интернет–дүкенде сатып алу–сатуды реттейді, оның ішінде:

- клиенттің тапсырысты электронды түрде Сатушының банктік шотына немесе сатушының кеңсесіне төлеуі;

- осы Шарттың талаптары бойынша тапсырысты орындау және клиентке меншікке беру;

- кепілдік жағдай туындаған жағдайда клиент пен сатушының әрекеті.

2.3. Наименование, количество, ассортимент Товара и его иные характеристики определяются соответствующим Заказом, принятым и согласованным Продавцом.

3. Сайтта тіркелу

3.1. Тапсырыс беру үшін клиент https://auteltech.kz/ сайттағы өтінімді толтыруы керек.

3.2. Сатушы тіркеу кезінде клиент ұсынған ақпараттың дұрыстығы мен дұрыстығына жауап бермейді.

3.3. https://auteltech.kz/ Сайтта тіркелу қажет болған жағдайда, Клиент тіркеу кезінде көрсетілген логин мен парольді үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. Клиент өзінің логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оларды үшінші тұлғалардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаған жағдайда, Клиент бұл туралы сатушыға электрондық поштаға жолдау арқылы дереу хабарлауға міндеттенеді.

4. Тапсырысты рәсімдеу және орындау мерзімі

4.1. Клиенттің тапсырысы келесі жолдармен жасалуы мүмкін

а) сатушының сайтында көрсетілген телефон немесе электрондық пошта арқылы қабылданды;

б) сатушының кеңсесінде рәсімделген;

4.2. Тапсырыс берген кезде Клиент келесі ақпаратты көрсетуі керек:

- Клиенттің не тапсырыс алушының ТАӘ;

- Байланыс телефоны;

- Тапсырысты жеткізудің пошталық мекенжайы;

- Тапсырысты жеткізу әдісі;

- Тапсырысты төлеу нысаны;

- Сатушының талабы бойынша іс, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті өзге де ақпарат, оның ішінде қабат, лифттердің болуы, өзге де бағдарлар.

4.3. Тапсырысты рәсімдегеннен кейін клиентке күтілетін жеткізу күні туралы ақпарат беріледі. Көрсетілген күн сатушының қоймасында тапсырыс берілген тауарлардың болуына және тапсырысты өңдеуге кететін уақытқа байланысты. Тапсырыс жарамды және оны құрған күн ішінде төленеді.

4.4. Сатушы Тапсырыс берушіге тапсырыс жасалған күннен басқа күндерде төленген тауарды жеткізуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Тауарды клиентке жеткізу есеп айырысу шотына немесе сатушының кассасына ақша түскеннен кейін жүзеге асырылады.

4.5. Клиенттің тапсырысты алу мерзімі жеткізу мекен-жайы мен аймағына, белгілі бір жеткізу қызметінің жұмысына байланысты және сатушыға тікелей тәуелді емес.

4.6. Сайтта ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатқа ие және түстерді, өлшемдерді және пішіндерді қоса алғанда, өнімнің қасиеттері мен сипаттамалары туралы сенімді ақпаратты толық бере алмайды.

4.7. Сатушыда, оның ішінде Сатушыға байланысты емес себептер бойынша тапсырыс берілген тауарлар болмаған жағдайда, сатушы көрсетілген тауарды клиенттің тапсырысынан жоюға және ол туралы Клиентті тіркеу кезінде көрсетілген мекенжайға не телефон арқылы электрондық хабарлама жіберу арқылы хабардар етуге құқылы.

4.8. Толық не ішінара алдын ала төленген тапсырыс жойылған жағдайда, жойылған тауардың құнын сатушы клиентке тапсырысты клиентке және/немесе алып кету пунктіне жеткізу, сондай-ақ сатушының қоймасына қайтару бойынша Сатушының нақты шеккен шығындарын шегергенде, тауар бастапқыда алдын ала төленген тәсілмен сатушы клиентке қайтарады.

4.9. Сайтта көрсетілген сатылымда уақытша жоқ тауардың бағасы түпкілікті болып табылмайды. Сатылымда өнім пайда болған кезде баға өзгеруі мүмкін.

4.10. Төмендетілген өнімді сату ерекшеліктері:

4.10.1. Сатушы сайтта тауардың сипаттамасында, сондай-ақ тауарға ілеспе құжаттамада көрсетілген кемшіліктері бар тауарды сатуға ұсынуға құқылы.

4.10.2. Клиент тауарды сату кезінде сатушы ескертпеген кемшіліктерді анықтаған жағдайда, егер ол кемшіліктер тауарды Клиентке бергенге дейін немесе бергенге дейін туындаған себептер бойынша туындағанын дәлелдесе, Клиент заңда көзделген кемшіліктерді өтеусіз жою, шартты ауыстыру немесе бұзу туралы талаптар қоюға құқылы.

4.10.3. Егер көрсетілген тауар нысаны, өлшемдері, стилі, түсі, өлшемі немесе жиынтықтамасы бойынша сәйкес келмесе, клиент арзандатылған тауарды сатушыға қайтаруға құқылы емес.

5. Тауарды Жеткізу

5.1. Жеткізу аумағы шектелген Кеден Одағы.

5.2. Сатушы сайтта көрсетілген тауарларды жеткізу мерзімдерін сақтау үшін барлық күш-жігерін жұмсайды, дегенмен Клиент сатушының кінәсінен болмаған күтпеген жағдайларға байланысты жеткізудің кешігуі мүмкін екендігімен келіседі.

5.3. Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі Клиентке тапсырысты тікелей клиентке немесе ол көрсеткен тұлғаға берген немесе тауарды клиент таңдаған тасымалдаушыға жеткізген сәттен бастап ауысады. Тауарды жеткізуді Клиент сатушының есеп айырысу шотына Төлеген жағдайды қоспағанда, сатушы тасымалдау кезінде тауар бүлінген, жоғалған немесе ұрланған жағдайда жеткізу қызметінің қызметіне жауапты болмайды. Тауарды жеткізу әдістері Интернет-дүкеннің веб-сайтында.

5.4. Әрбір тапсырысты жеткізу құны зауыттық қаптаманы (және қажет болған жағдайда қосымша қаптаманы), аймақты және жеткізу әдісін, төлем нысанын ескере отырып, оның салмағы мен көлеміне қарай жеке есептеледі.

5.5. Жеткізу кезінде Тапсырыс клиентке немесе Тапсырыс алушы ретінде көрсетілген басқа тұлғаға тапсырылады. Ақылы кіру аумағына жеткізген кезде сатып алушы кіру құнын төлейді, басқа жағдайларда жеткізу тек ақылы кіру орнына дейін жүзеге асырылады.

Егер жеткізуді жүзеге асыратын адам тауарды түсіру орнын қауіпті деп тапқан жағдайда, ол сатып алушыға басқа, неғұрлым қауіпсіз орынға көшуді ұсынуға құқылы. Егер сатып алушы мұны істеуден үзілді-кесілді бас тартса, жеткізуді жүзеге асыратын тұлға сатып алушыға тауарды түсіруден бас тартуға және осы мекенжайдан кетуге құқылы.

5.6. Алаяқтық жағдайларын болдырмау үшін, сондай-ақ осы Шарттың 5.4-тармағында өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін алдын ала төленген тапсырысты тапсырған кезде тапсырысты жеткізуді жүзеге асыратын тұлға алушының жеке басын куәландыратын құжатты талап етуге, сондай-ақ алушы тапсырысқа түбіртекте ұсынған құжаттың түрі мен нөмірін көрсетуге құқылы. Сатушы алушының жеке ақпаратының құпиялылығы мен қорғалуына кепілдік береді.

5.7. Тауарды беру кезінде қолма-қол ақшамен төленетін тапсырысты жеткізген кезде Клиент тапсырыстың сыртқы түрі мен қаптамасын, тапсырыстағы тауардың санын, толықтығы мен ассортиментін тексеруі, ұсынылған құжаттарға сәйкес тауарға ақы төлеуді жүргізуі және Тапсырыстың алынғанын растайтын құжатқа қол қоюы тиіс. Бұрын төленген тапсырысты беру кезінде Клиент тапсырыстың сыртқы түрі мен қаптамасын, тапсырыстағы тауардың санын, толықтығы мен ассортиментін тексеріп, тапсырыстың алынғанын растайтын құжатқа қол қоюы керек. Тауар беруді жүзеге асыратын сатушының қызметкері техникалық маман болып табылмайды, бұйымның жұмыс істеуі мен жұмыс істеу қағидаттары бойынша білікті консультациялар бермейді. Тапсырысты алғандығын растайтын құжатқа клиенттің қолы қойылғаннан кейін сатушы Клиентке тапсырыстың сыртқы түрі мен қаптамасына, тапсырыстағы тауар санына, толықтығы мен ассортиментіне клиенттің талаптарын қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

5.8. Клиент Жеткізу тәсілі ретінде тапсырысты алып кету пунктінде алуды таңдаған жағдайда, Клиент тапсырысты алып кету пунктіне тапсырыстың келіп түскені туралы Клиентті хабардар еткен сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде тапсырысты алуға міндеттенеді. Тапсырысты белгіленген мерзімде алмау клиенттің сатып алу–сату шартын орындаудан бас тартуы болып саналады және сатушының тапсырысты жоюы үшін негіз болып табылады. Бұл ретте, егер алынбаған Тапсырыс алдын ала төленген болса, ақша қаражаты Клиентке осы Шарттың 4.7-тармағында көзделген тәртіппен қайтарылады.

5.9. Жеткізу: құрылыс алаңдарына, вокзалдарға, Метрополитен станцияларына, ауруханалардың инфекциялық бөлімшелеріне, көлік компанияларына, бау–бақша серіктестіктеріне, цехтарға, қоғамдық тамақтану пункттеріне (олардың әкімшілік үй-жайларын қоспағанда), режимдік, құпия және жұмыс істемейтін объектілерге, саябақтарға, әуежайларға, орман алқаптарына, жағажайларға немесе өзге де орындарға жүзеге асырылмайды. тауарлар мен ілеспе құжаттаманы беру, ақы алу үшін белгілі бір мекенжайы не шарттары бар, сондай-ақ егер тауарды беру орнына 200 метрден астам қашықтықта жол жүру мүмкін болмаса және тауарды беру орнына апаратын жолдар асфальтталмаған болса.

5.10. Клиенттің тауарды қабылдау-беру актісіне немесе тауарға ілеспе құжаттарға (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, УПД немесе ТТН немесе ТН және т.б.) қол қоюы.) жиынтық тауардың нақты берілгендігін және сатушыға тауардың санына, сапасына, айқын және жасырын кемшіліктеріне, жиынтықтылығы мен ассортиментіне қатысты талаптардың жоқтығын куәландырады.

6. Тауарға Ақы Төлеу

6.1. Тауардың бағасы сайтта көрсетіледі. Клиент тапсырыс берген тауардың бағасы дұрыс көрсетілмеген жағдайда сатушы бірінші мүмкіндікте бұл туралы Клиентті түзетілген баға бойынша тапсырысты растау не Тапсырысты жою үшін хабардар етеді. Егер клиентпен байланысу мүмкін болмаса, бұл Тапсырыс жойылды деп саналады. Егер Тапсырыс төленген болса, сатушы Клиентке тапсырыс үшін төленген соманы қайтарады.

6.2. Сатушы сайттағы тауардың бағасын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Бұл ретте осы Шарттың 4.3-тармағында көрсетілген мерзімде клиент тапсырыс берген және төлеген тауардың бағасы өзгертуге жатпайды.

6.3. Клиент тауарды толық көлемде төлеуге міндеттенеді, тауарды ішінара төлеуге тыйым салынады.

6.4. Тауарға ақы төлеу тәсілдері:

- Тауарды сатушының кассасына беру кезіндегі қолма-қол ақша;

- Банк аударымы;

- Процессинг жүйесінің қорғалған беті арқылы төлемді өңдеу процедурасын қолдана отырып, банк картасын пайдалану;

6.5. Клиент тауарды беру кезінде қолма-қол ақша төлеуді таңдағанда, клиент ақшаны курьерге немесе алып кету пунктінің кассасына береді. Төлем Теңге кассалық және тауарлық чектерде көрсетілген бағаға сәйкес қатаң түрде қабылданады.

6.6. Клиент банктік аударым арқылы төлемді таңдағанда, Клиент осындай қызметті ұсынатын кез келген банк арқылы тауарды төлеуге құқылы. Тауарды беру кезінде Клиент төлқұжат пен төлем туралы түбіртекті көрсетуі керек.

6.7. Клиенттің банктік карталар бойынша тауарларды төлеуі электрондық төлемдер жүйесінің сайтына жіберу жолымен жүргізіледі. Төлемді өңдеу (карта нөмірін енгізуді қоса) процессинг жүйесінің қорғалған бетінде жүзеге асырылады. Сатушы клиенттің құпия деректеріне (карта деректемелері, тіркеу деректері және т.б.) қол жеткізе алмайды, оларды өңдеу толығымен қорғалған және ешкім, оның ішінде сатушы Клиенттің жеке және банктік деректерін ала алмайды. Сатушы банктік деректердің қауіпсіздігіне жауап бермейді және жауап бере алмайды, өйткені оларға қол жеткізе алмайды.

6.8. Клиент төлеген кезде беретін дербес ақпарат (аты, мекенжайы, телефоны, e–mail (электрондық пошта), банк картасының нөмірі, өзге де банк деректемелері) құпия болып табылады және жария етуге жатпайды. Клиенттің банктік картасының деректері тек шифрланған түрде беріледі және сатушының веб-серверінде сақталмайды.

Сатушы клиентке оның браузері онлайн төлем жасау үшін жеткілікті қауіпсіз екенін тексеруді ұсынады.

Интернет төлемдерін өңдеу қауіпсіздігі кепілдік береді. Төлем карталарының барлық операциялары VISA International, MasterCard және басқа төлем жүйелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Ақпаратты беру кезінде онлайн-карточкалық төлемдер қауіпсіздігінің арнайы технологиялары, оның ішінде клиенттің банк картасының деректемелерін қауіпсіз өңдеуді қамтамасыз ететін Payment Card Industry data Security Standard (PCI DSS) халықаралық стандартына сәйкес келетін технологиялар пайдаланылады. Қолданылатын деректерді беру технологиясы қауіпсіздіктің жоғары дәрежесі бар secure Sockets Layer (SSL), Verifiedby Visa, Secure Code және жабық банк желілерін пайдалану арқылы банк карталарымен жасалатын мәмілелер бойынша қауіпсіздікке кепілдік береді..

Төлем тәртібі сатушының сайтында"тауарға ақы төлеу" бөлімінде көрсетілген

6.9. Банктік карталар арқылы тауарға ақы төлеу ерекшеліктері:

- Банк карталары бойынша операцияларды карта ұстаушы не ол уәкілеттік берген тұлға жасайды.

- Банк карталары бойынша операцияларды авторизациялауды банк жүзеге асырады.

- Егер банктің операция алаяқтық деп санауға негіз болса, онда банк бұл операцияны жүзеге асырудан бас тартуға құқылы. Банк карталарымен алаяқтық операциялар Қазақстан Республикасы ҚК 190-бабының қолданысына түседі.

6.10. Тауарларды алдын-ала төлеген кезде тапсырыс Клиенттің ақшасын сатушының есеп айырысу шотына аударғаннан кейін ғана өңдеуге қабылданады. Бұл ретте тауар тапсырысқа резервтелмейді және сатушы тауардың тапсырысты ресімдеу сәтінде көрсетілген сатушының қоймасында болуына кепілдік бере алмайды, нәтижесінде тапсырысты өңдеу мерзімдері ұлғаюы мүмкін.

6.11. Сатушы Клиентке тауарға жеңілдіктер беруге және бонустар бағдарламасын белгілеуге, акциялар өткізуге құқылы. Жеңілдіктердің, бонустардың түрлерін, оларды есептеу тәртібі мен шарттарын, науқан шарттарын сатушы біржақты тәртіппен өзгерте алады.

6.12. Егер клиент сатушы өткізетін акцияға қатысса, онда ол сатушының сайтында көрсетілген шарттарды мүлтіксіз орындауға міндетті. Шарттар бұзылған жағдайда акция клиент сатып алатын тауарға қатысты қолданысын тоқтатады.

7. Тауарды Қайтару

7.1. Тиісті сападағы тауарды қайтару:

7.1.1. Клиент тауарды бергенге дейін кез келген уақытта, ал тауарды бергеннен кейін – сатып алу күнін есептемегенде 3 (үш) жұмыс күні ішінде бас тартуға құқылы.

Егер оның тауар түрі, тұтыну қасиеттері (тауар пайдаланылмаған, оның тұтыну қасиеттері, тауар түрі, қаптамасы, толық жинақталуы, пломбалары, жапсырмалары сақталған), сондай-ақ аталған тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат сақталған жағдайда тиісті сападағы тауарды қайтару мүмкін болады.

Тауарды сатып алғаннан кейін оны қайтарған кезде тауарды сатушыға жеткізу шығындарын Клиент көтереді.

7.1.2. Егер мұндай қаптама клиенттің іс-әрекетімен бұзылған болса, бір реттік зауыттық қаптамасы бұзылған тиісті сападағы тауарлар қайтарылуға жатпайды

7.1.3. Егер көрсетілген тауарды тек оны сатып алатын клиент пайдалана алатын болса, Клиент жеке–белгілі бір қасиеттері бар тиісті сападағы тауардан бас тартуға құқылы емес.

7.2. Сапасыз тауарды қайтару:

7.2.1. Клиент сапасыз тауарды өндірушіге, импорттаушыға немесе сатушыға тауарды алған сәттен бастап 14 күнтізбелік күн ішінде қайтара алады. Клиент өз таңдауы бойынша құқылы:

- тауарды сол маркаға (сол модельге және (немесе) артикулға)ауыстыруды талап ету;

- сатып алу бағасын тиісті қайта есептей отырып, басқа маркадағы (модельдегі, артикулдағы) сол тауарға ауыстыруды талап ету;

- сатып алу бағасының пропорционалды төмендеуін талап ету;

- дереу өтеусіз жоюды талап ету;

- тауардың кемшіліктері немесе оларды тұтынушы немесе үшінші тұлға түзетуге жұмсалған шығыстарды өтеу;

- осы Шартты орындаудан бас тарту және тауар үшін төленген соманы қайтаруды талап ету.

7.2.2. 14 күнтізбелік күн өткеннен кейін көрсетілген талаптар мынадай жағдайларда ғана қанағаттандырылуға тиіс:

- тауардың айтарлықтай жетіспеушілігін анықтау;

- тауардың кемшіліктерін жою мерзімдерін бұзу;

- тауарды кепілдік мерзімінің әр жылы ішінде оның әртүрлі кемшіліктерін бірнеше рет жою салдарынан жиынтығында 30 (отыз) күннен артық пайдалану мүмкін .стігі.

7.2.3. Клиент сатушыға тікелей жүгінген кезде, клиент электрондық поштаны мәселенің сипаттамасымен және сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттар туралы ақпаратпен бірге жазуы керек. Сатушы клиенттің шағымына шағым түскен сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап беруге міндетті.

7.2.4. Сатушы өз күшімен немесе үшінші тұлғаларды тарта отырып, тауардың сапасына тексеру жүргізуге құқылы.тауар кемшіліктерінің себептері туралы дау туындаған жағдайда сатушы өз есебінен тауарға сараптама жүргізуге құқылы.

7.2.5. Сапаны тексеру немесе сараптама жүргізу нәтижелері бойынша, егер сатушы осы кемшілік үшін жауап беретіні дәлелденсе, клиенттің талабы қанағаттандырылуға тиіс.

7.2.6. Егер тексеру немесе сараптама жүргізу нәтижелері бойынша кемшілік анықталмаса немесе сатушы ол үшін жауапты болмаса, Клиент сатушыға сараптама жүргізуге кеткен шығындарды және барлық көлік шығындарын өтеуге міндетті.

7.2.7. Клиент, егер бұл кемшілік клиенттің тасымалдау және пайдалану ережелерін, үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерін немесе еңсерілмейтін күш ережелерін бұзуы салдарынан туындамаса, заңда көзделген мерзімдерде кепілдік міндеттемелерге сәйкес кемшіліктерді өтеусіз жою туралы талап қою үшін дайындаушының немесе сатушының кез келген уәкілетті сервис орталығына (дайындаушыға сервистік қызмет көрсету болмаған кезде) жүгінуге құқылы. Жөндеу мүмкін болмаған жағдайда клиентке техникалық жай-күй актісі (тауардың жөндеуге жарамсыздығы актісі) беріледі, ол бойынша Сатушы Клиентке төленген соманы қайтаруға немесе тауарды осыған ұқсас сомаға ауыстыруға міндеттенеді.

7.3. Ақшаны қайтару.

Клиент осы шарттан бас тартқан және осы Шарттың 7.2.1-тармағына сәйкес тауар үшін төленген ақшалай соманы қайтару туралы негізделген талап қойылған жағдайда тауардың құны сатушы Клиенттің жазбаша өтінішін алған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде клиентке қайтарылуға жатады.

7.4. Сатушы ассортимент (қайта сұрыптау) туралы шартты бұзған кездегі іс-қимыл тәртібі.

7.4.1. Тапсырыста тапсырыс берілген ассортиментке (қайта сұрыптауға) сәйкес келмейтін тауар табылған жағдайда, Клиент тапсырысты беру кезінде осы тауардан бас тартуға және тапсырыста көзделген ассортименттегі тауарға ауыстыруды не нақты берілмеген тауар үшін ақшалай қаражатты қайтаруды талап етуге құқылы. Тауарды алғаннан кейін клиенттердің ассортимент (қайта сұрыптау) бойынша талаптары қабылданбайды.

7.4.2. Клиентке ассортимент туралы шартты бұза отырып берілген тауар сатушыға қайтарылуға жатады. Егер Клиент осы тауарды қабылдаған жағдайда, сатушы клиенттен тауарды беру кезінде сайтта осы тауар үшін сатушы белгілеген баға бойынша осы тауарға ақы төлеуді талап етуге құқылы. Егер нақты берілген тауар тауарды беру кезінде сайтта ұсынылған сатушының ассортиментінде болмаса, бұл тауар сатушымен келісілген баға бойынша төленеді.

7.4.3. Ассортимент бойынша тапсырысқа сәйкес келмейтін тауарды ауыстыру тараптардың келісімі бойынша-сатушы не Клиент-жеткізілмеген тауар үшін клиент аударған ақшалай қаражатты қайта есептей отырып, жаңа тапсырысты ресімдеу жолымен жүзеге асырылады.

7.5. Сатушы саны туралы шартты бұзған кездегі іс-қимыл тәртібі.

7.5.1. Тапсырысты тапсырған кезде Клиент тапсырыстағы тауарлардың санын тексеруге міндетті. Егер Тапсырыс беруші Тапсырысты беру кезінде тауар саны бойынша сәйкессіздіктер анықталса, Клиент сатушының немесе тасымалдаушының өкілінің қатысуымен саны мен сапасы бойынша сәйкессіздік туралы Акт жасауға міндетті.

7.5.2. Жетіспейтін тауарды беру сатушы не Клиент тараптардың келісімі бойынша жаңа тапсырысты ресімдеу арқылы, клиент алшақтық туралы актіні (салым салу туралы актіні) ұсынған жағдайда жүзеге асырылады.

7.5.3. Егер жетіспейтін тауарды Клиент алдын ала төлеген болса, сатушы жетіспейтін тауар үшін аударылған ақшалай қаражатты қайта аударуға міндеттенеді. Егер жетіспейтін тауарды Клиент төлемеген болса, ол жаңа тапсырысты рәсімдеу кезінде клиент немесе сатушы клиентпен келісім бойынша таңдаған кез келген қолжетімді тәсілмен төленеді.

7.5.4. Жетіспейтін тауарды беру мүмкін болмаған жағдайда сатушы бұл туралы Клиентті тіркеу кезінде клиент көрсеткен электрондық мекенжайға хабарлама жіберу арқылы хабардар етеді. Клиенттің жетіспейтін тауар үшін төлеген ақшалай қаражаты клиенттің ақшалай қаражатты қайтару туралы жазбаша өтінішін, сондай-ақ саны бойынша алшақтық туралы актіні (салым салу туралы актіні) алған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде қайтарылуға жатады. Тауар үшін төленген соманы қайтару төлем жасалған тәсілмен жүзеге асырылады.

7.5.5. Клиент 7.5.1-тармақты бұзған жағдайда. акт бөлігінде сатушы клиентке берілген тауардың саны бойынша талаптарды қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

8. Зияткерлік меншік

8.1. Сатушының веб-сайтындағы барлық мәтіндік ақпарат пен графикалық кескіндер сатушыға және/немесе оның контрагенттеріне заңды түрде тиесілі.

9. Кепілдіктер мен жауапкершілік

9.1. Тауарға кепілдік беру мерзімін тауарды дайындаушы белгілейді. Егер өндірушінің кепілдік мерзімі белгіленбесе, оны сатушы белгілей алады. Сервистік қызмет көрсету және жөндеу мекенжайлары мен телефондары кепілдік талонында көрсетілген уәкілетті сервистік орталықтарда жүргізіледі. Тауар өндірушінің уәкілетті сервистік орталықтары болмаған жағдайда, оның кепілдігі болған жағдайда, жөндеу сатушының сервистік орталығында жүргізіледі.

9.2. Өндіруші белгілеген пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өндірушінің кінәсінен туындаған өнімнің кемшіліктерін Тегін жою кепілдік қызмет болып табылады. Тегін кепілдік жөндеу бұйым зауыттық ақау себебінен ақаулы деп танылған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Тауарға кепілдік мерзімі және кепілдік шарттары кепілдік талонында көрсетіледі.

9.3. Кепілдік міндеттемелері жойылады, егер:

9.3.1. Өндірушінің немесе сатушының кез–келген қорғаныс белгілері зақымдалған: стикерлер, стикерлер, голограммалар, пломбалар және т. б.

9.3.2. Бұйымдардағы сериялық нөмірлер немесе олардың таңбалануы кепілдік талонында белгіленген мәліметтерге сәйкес келмейді.

9.3.3. Бұйымдарды өндірушінің талаптары мен қауіпсіздік техникасы нормаларын бұза отырып, уәкілетті емес адамдар жөндеуден өткізді.

9.3.4. Ақаулар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген осы тауарды қолданудың белгіленген саласына сәйкес келмейтін мақсатта тауарды қолдану салдарынан болатын өзгерістерден туындайды.

9.3.5. Орнату ережелері мен шарттарын бұзуға байланысты өнім бүлінген немесе істен шыққан. Сатып алушының жергілікті техникалық шарттарына қосылу, бейімделу, пайдалану, сақтау және тасымалдау.

9.3.6. Тауар табиғи элементтердің, өрттердің, су тасқынының, жер сілкінісінің, тұрмыстық факторлардың және сатушыға тәуелді емес басқа жағдайлардың салдарынан бүлінген.

9.3.7. Өнімнің сатып алушының немесе бөгде адамдардың қандай да бір әрекеттері нәтижесінде алынған айқын механикалық және/немесе электрлік зақымданулары болады.

9.3.8. Өнімнің ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен болатын зақым болды.

9.3.9. Ақаулар пайдалану талаптарына сәйкес келмейтін шығын материалдарын пайдаланудан туындайды.

9.3.10. Стандартты емес қосалқы бөлшектерді пайдаланудан, егер бұл өнім үшін қажет болса, техникалық және профилактикалық қызмет көрсету мерзімдерін сақтамаудан туындаған зақым болды.

9.3.11. Сатушының сервистік қызметінің өкілі жабдықтың немесе оның компоненттерінің (жиіліктер, кернеулер және т. б.) штаттан тыс режимдерін немесе жұмыс параметрлерін пайдаланғанын байқады.

9.3.12. Жабдық сапасыз және/немесе ақаулы (атап айтқанда механикалық зақымдалған) немесе стандартты емес ауыстырылатын медианы пайдалану нәтижесінде бүлінген.

9.4. Техникалық жағынан күрделі тауарды сатып алу кезінде Клиент стандарттардың талаптарына немесе тауарға қоса берілетін техникалық құжаттамаға (техникалық паспорт, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) сәйкес құрастыруды, орнатуды және қосуды жүргізуге міндетті.

9.5. Сатушы сайтта тапсырыс берілген Тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан Клиентке келтірілген залал үшін жауап бермейді.

9.6. Сатушы сыртқы сайттардың мазмұны мен жұмысына жауап бермейді.

9.7. Тауарды өнім берушінің сервистік қызметіне жіберу тиісті түрде ресімделген кепілдік талоны, сондай-ақ тауарды сатушыдан сатып алғанын растайтын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімдері кассалық чекте немесе тауарлық жүкқұжатта көрсетілген күннен бастап есептеледі.

9.8. Сатушы клиент тарапынан алдын ала келісімді алмай, өзінің клиентпен қарым–қатынасынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге Не қандай да бір өзге тәсілмен беруге құқылы.

9.9. Тауарды өнім берушінің сервистік қызметіне жіберу тиісті түрде ресімделген кепілдік талоны, сондай-ақ тауарды сатушыдан сатып алғанын растайтын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімдері кассалық чекте немесе тауарлық жүкқұжатта көрсетілген күннен бастап есептеледі.

9.10. Тапсырысты төлей отырып, Клиент тапсырыс берген тауардың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін сатып алынатынын растайды.

10. Құпиялылық және жеке ақпаратты қорғау

10.1. Клиенттің ақпарат беруі:

10.1.1. Тапсырыс беру кезінде Клиент келесі ақпаратты ұсынады: тегі, аты, электрондық пошта мекенжайы, сайтқа кіру үшін пароль (қажет болған жағдайда соңғысы).

10.1.2. Сайтта тіркелу кезінде өзінің дербес деректерін ұсына отырып, Клиент оларды сатушының өңдеуіне, оның ішінде тауарлар мен қызметтерді сатушының ілгерілетуі мақсатында да келіседі. \

10.1.3. Егер Клиент өзінің жеке деректерін өңдегісі келмесе, онда ол сатушының мекен-жайына электрондық пошта арқылы тиісті хат жіберуі керек. Бұл жағдайда клиенттен алынған барлық ақпарат (логин мен парольді қоса) сатушының клиенттік базасынан жойылады.

10.2. Клиент ұсынған және сатушы алған ақпаратты пайдалану.

10.2.1. Сатушы ақпаратты пайдаланады:

- Клиентті Сайтта тіркеуге арналған құрал;

- Клиент алдындағы міндеттемелерін орындау үшін;

- Сайт пен сатушы қызметкерлерінің жұмысын бағалауға және талдауға арналған құрал;

- Сатушы өткізетін акцияларда жеңімпазды анықтауға арналған шарт;

- Клиентке сатушы өткізетін акциялар, бағдарламалар және өзге де іс-шаралар туралы хабарлауға арналған құжат.

10.2.2. Сатушы клиентке жарнамалық-ақпараттық сипаттағы хабарламалар жіберуге құқылы. Егер Клиент сатушыдан хабарлама алғысы келмесе, ол тиісті хатты  электрондық поштаға жіберу арқылы бас тартуы керек.

10.3. Сатушы алған ақпаратты жария ету:

10.3.1. Сатушы клиенттен алған ақпаратты жарияламауға міндеттенеді. Сатушының клиент алдындағы міндеттемелерін орындау үшін сатушымен жасалған шарт негізінде әрекет ететін агенттерге және үшінші тұлғаларға ақпарат беруі бұзушылық болып саналмайды.

10.3.2. Заңның негізделген және қолданылатын талаптарына сәйкес ақпаратты жария ету міндеттемелерді бұзу болып саналмайды.

10.3.3. Сатушы "cookies" технологиясын қолдануға құқылы. "Cookies' құпия ақпаратты қамтымайды және үшінші тұлғаларға берілмейді.

10.3.4. Сатушы сайтта клиент ұсынған мәліметтер үшін жалпыға қол жетімді нысанда жауап бермейді.

10.3.5. Клиентпен телефон арқылы сөйлескен кезде Сатушы телефонмен сөйлесулердің жазбасын жүргізуге құқылы. Осы ұсынысты қабылдай отырып, Клиент телефон арқылы келіссөздер жүргізуге өз келісімін береді. Жазу сатушы қызметкерлерінің жұмыс сапасын бақылау мақсатында, сондай-ақ клиенттен қабылданатын тапсырысты растау мақсатында жүзеге асырылады. Әңгімелесу жазбасы Тараптар арасында дау туындаған жағдайда дәлел ретінде сот органдарына берілуі мүмкін. Тараптар сатушы қызметкері мен клиент арасындағы сөйлесудің аудиожазбасына заңды күш береді.

Сатушы аудиожазбаны осы тармақта айтылмаған басқа мақсаттарда пайдаланбауға міндеттенеді. Осы міндеттеме бұзылған жағдайда сатушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапты болады.

11. Басқа шарттар

11.1. Клиент пен сатушы арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

11.2. Клиенттің сұрақтары мен талаптары туындаған жағдайда, ол сатушыға телефон арқылы хабарласуы немесе электрондық пошта арқылы хат жазуы керек. Дауларды шешудің сотқа дейінгі наразылық тәртібі міндетті. Шағым бойынша жауап беру мерзімі оны алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күнді құрайды. Барлық туындайтын дауларды Тараптар келіссөздер жолымен шешуге тырысады, келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Алматы қаласының Бірінші экономикалық төрелігінің регламентіне сәйкес Алматы қаласының Бірінші экономикалық төрелігінің (БСН 221040004496) қарауына берілетін болады: www.arbitrsud.kz., осы Шарт негізінде тауарларды сатып алатын тұлғалар кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылатындықтан Коммерциялық мақсаттағы тауарлар.

11.3. Соттың осы Шарттың қандай да бір ережесін жарамсыз деп тануы қалған ережелердің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

11.4. Тауарды төлеу мерзімі өткен жағдайда Клиент сатушыға мерзімі өткен әрбір күн үшін тауардың төленбеген құнының 0,3% (нөл бүтін оннан үш пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

11.5. Тауарды жеткізу бойынша Сатушының шығыстары уақтылы өтелмеген жағдайда, Клиент сатушыға мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген шығыстар сомасының 0,3% (нөл бүтін оннан үш пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

11.6. Тұрақсыздық айыбын өндіріп алу Шартты бұзған тарапты міндеттемелерді заттай орындаудан босатпайды.

12. Сатушының Деректемелері:

«BRAINSTORM EMEA (БРЕЙНСТОРМ ЕБВА» ЖШС

Мекен - жайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы,

Төлебаев көшесі, 38/61 ғимарат, 050004

БСН: 221040037744

"Банк ЦентрКредит" АҚ, БСК  KCJBKZKX

KZ458562203126275511 тг

KZ908562203226275590 доллар

Kz568562203226275911 Еуро

KZ538562203326275787 рубль


Директор  Звягина Ю. А.